WIN10/WIN11添加*.MP41扩展名的支持

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.mp41]
@="QQPlayer.mp4"
"Content Type"="video/mp4"
"PerceivedType"="video"
"QQPlayer.backup"="WMP11.AssocFile.MP4"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.mp41\OpenWithProgids]
"AppX4qmwrx2m68m7792hbmvdnd0z0gqhjsn3"=hex(0):
"AppX6eg8h5sxqq90pv53845wmnbewywdqq5h"=hex(0):
"AppXfta342esgqje8wkxm6ey8ygx6q8wpg25"=hex(0):
"AppXk0g4vb8gvt7b93tg50ybcy892pge6jmt"=hex(0):
"WMP11.AssocFile.MP4"=hex(0):

[HKEY_CLASSES_ROOT\.mp41\ShellEx]

[HKEY_CLASSES_ROOT\.mp41\ShellEx\{BB2E617C-0920-11D1-9A0B-00C04FC2D6C1}]
@="{9DBD2C50-62AD-11D0-B806-00C04FD706EC}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.mp41\ShellEx\{e357fccd-a995-4576-b01f-234630154e96}]
@="{9DBD2C50-62AD-11D0-B806-00C04FD706EC}"

复制上面文字新建一个TXT文档,将扩展名更改或保存为.reg,执行即可

Uazoh7主题Ver1.4更新

商业版停止出售,首发于2zzt,也仅在2zzt主题站发布,其他站点下载请注意查看是否有恶意代码

版本1.4更新日志2015.3.21:1. 更新后台至 v3.4.4.4
2. 添加模块化首页模板
3. Slider第三张BUG修复
4. 页面代码优化
5. CSS冗余清理
6. 后台在之前1.2及1.3免费版基础上添加了部分商业版控制
继续阅读Uazoh7主题Ver1.4更新